Heavy Denim Lyrics

Lyrics

We're not here to get bored
We are here to disrupt
To disrupt, to disrupt, to disrupt, to disrupt
To have the time of our lives